Skip to main content

PRIVATLIVSPOLITIK

Hvis du vælger at dele dine personoplysninger med os, vil vi bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.
JobConnection er af den overbevisning, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af vores kandidater, vikarer, øvrige medarbejdere, forretningsforbindelser og besøgende, er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med allerstørste omhu i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesloven.

HVEM ER VI?

JobConnection ApS (CVR-nummer 38 34 95 62 ) med adresse på Sundsholmen 5, 9400 Nørresundby er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles (’dataansvarlig’ inden for rammerne af databeskyttelsesloven).

TEKNISKE OPLYSNINGER OG COOKIES

Generelt kan vores websted besøges, uden at dine personlige oplysninger gives videre til os. Ligesom mange andre websteder indsamler dette websted automatisk visse ikke-identificerbare data om brugeren af webstedet, som f.eks. IP-adressen (Internet Protocol) for din computer, IP-adressen for din internetudbyder, dato og tidspunkt for brugen af webstedet, internetadressen hvorfra du fik direkte adgang til vores websted, det styresystem du bruger, de dele af webstedet du besøger, de sider på webstedet du har besøgt, og de oplysninger du har set, oplysninger om de typer apparater du har brugt til at besøge webstedet, din geografiske placering samt det materiale du sender til eller henter fra webstedet. Disse tekniske oplysninger bruges til at administrere webstedet og til den systemansvarlige, samt til at forbedre webstedet, brugen af det og til målretning af annoncering. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.

JobConnection benytter cookies og webstatistikker. Vi gør dette for at se, hvordan de besøgende benytter vores websted. Disse oplysninger kan hjælpe os med at forbedre webstedet og til at målrette annoncering. En cookie er en fil, som gemmes på din computer. Ved dit næste besøg på vores websted kan disse cookies blive genkendt.
Dette websted bruger følgende cookies:

Google Analytics/Google Tag Manager

 • Navn:_ga. Levetid: Slettes automatisk efter 24 måneder. Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.
 • Navn:_gid. Levetid: Slettes automatisk når browser sessionen ender. Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende tilbringer på en webplacering: når et besøg starter og når det ender. Hvis du observerer cookieændringer (f.eks. Ved brug af firecookie), vil du se regelmæssige ændringer.

HVORNÅR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig i en af vores afdelinger eller registrerer dig eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester.

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores HR-opgaver, herunder jobplacering, vikartjenester, udlån af medarbejdere, lønudbetaling, rekruttering og udvælgelse, personlig udvikling og beskæftigelsesegnethed, lønadministration og personaleledelse.

Mere specifikt behandles dine personoplysninger for at kunne

 1. Sende dig tilbud og/eller oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, samt i højere grad at kunne koordinere disse med dine krav og kvalifikationer. Disse opgaver udføres af vores medarbejdere.
 2. Kontakte dig angående kommercielle tilbud, nyhedsbreve og kampagner, som du kunne være interesseret i, men kun hvis du har tilmeldt dig dette (tilvalg)
 3. Vurdere din egnethed eller rådighed i forbindelse med jobplacering i faste eller midlertidige stillinger eller opgaver, hvor testresultater, undersøgelse af referencer m.m. evt. også benyttes
 4. Indgå, opretholde og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og kunne udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse inkl. juridisk sparring med vores arbejdsgiverorganisationer
 5. Registrere en opgave i en kontrakt med kunden samt administrere og overholde kontrakten med kunden
 6. Behandle data for vores kunder i forhold til screening inden ansættelsen.
 7. Foretage administration, herunder administration af oplysninger, organisering af intern overholdelse og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed revision og dataanalyse samt generel revision
 8. Oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer
 9. Ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m.
 10. Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelsesaftale el. lign. med dig, herunder men ikke begrænset til, arbejdslovgivning, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester.  Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante.

Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

Ved registrering:

 • Navn og adresseoplysninger
 • e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • Fødselsdato
 • curriculum vitae (CV), oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • oplysninger om kurser og uddannelse og/eller test, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os
 • data om ledighed, A-kasse og orlov
 • oplysninger om nærmeste pårørende og deres kontaktdata
 • andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer og certifikater

I det øjeblik, hvor du begynder at arbejde for/arbejder for/har arbejdet for JobConnection:

 • nationalitet, CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse
 • straffeattester hvis du giver dit samtykke
 • andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær
 • vi behandler også data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder.

JobConnection registrerer kun følsomme personoplysninger, hvis dette er nødvendigt i forhold til at overholde de juridiske forpligtelser, i det omfang at der er givet samtykke til dette, eller hvis det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov. ‘Personfølsomme oplysninger’ henviser til oplysninger om en persons race, religion, biometriske oplysninger, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab

HVEM DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED?

JobConnection kan videregive dine personoplysninger til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.
Personoplysninger videregives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?”.
JobConnection har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab eller ulovlig behandling.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Tidsrummet for opbevaring afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring af data.

Kandidater (hvis du ikke har arbejdet for JobConnection endnu)

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed seks måneder efter den sidste kontakt, hvis du ikke har arbejdet for JobConnection.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os, skal du kontakte os på telefon: 31 222 111 eller via mail: info@jobconnection.dk og informere os herom. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobtilbud fra JobConnection.

Hvis du arbejder/har arbejdet for JobConnection

Dine personoplysninger opbevares i fem regnskabsår efter seneste ansættelsesdato.

PERSONOPLYSNINGER VEDRØRENDE FORRETNINGSFORBINDELSER

JobConnection behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, og (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til JobConnection og (3) opretholde en forretningsforbindelse og (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.
Vi behandler personoplysninger for forretningsforbindelser, herunder navne, kontaktoplysninger og kontaktpersonernes stillinger.
JobConnection kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobplaceringen/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af JobConnection, samt i alle andre tilfælde, hvor JobConnection måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. JobConnection har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til databeskyttelsesloven, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger JobConnection behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, JobConnection har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger JobConnection har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter JobConnection alle oplysninger, som JobConnection ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Du har ret til ”data portabilitet” og få dine oplysninger levereret i et læsbart format
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre JobConnection efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan kontakte JobConnection, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

JobConnection ApS
Sundsholmen 5
9400 Nørresundby
Att.: Persondataansvarlig

JobConnection vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

SIKKERHED

JobConnection vil sikre og beskytte dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.
JobConnection beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager JobConnection løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil JobConnection underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Udover JobConnection interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.